نکات و تذکرات

 • از وارد نمودن هرگونه ضربه به مخزن خودداری نمایید.
 • هرگز مخازن را از ارتفاع رها نکنید.
 • سطح زیر مخازن باید کاملا صاف، مسطح و بزرگتر از خود مخزن باشد.
 • دمای مایعات داخل مخزن نباید بیشتر از ۷۰ درجه باشد.
 • مشکی بودن درب مخزن مانع بوجودآمدن جلبک می شود.
 • از قرار دادن مخزن روی سطوح شیبدار و ناهموار خودداری شود.
 • اتصالات ورودی و خروجی در محل پیش بینی شده روی مخزن نصب گردد.
 • از مجاورت با اشیاء نوک تیز و آتش جلوگیری شود.
 • از سیالتی بادمای بیش از ۶۰ درجه سانتی گراداستفاده نشود.
 • برای استفاده از سیالات شیمیایی با مشاور شرکت هماهنگ شود.
 • در مخازن چند لایه ضروری است حتما درب مخزن مشکی وبسته باشد.
 • این کالا طبق برچسب روی مخزن نصب شود.
 • از اشیاء و اجسام تخت جهت تنظیم سطح زیرین مخزن استفاده شود.