شرکت صنایع پلی اتیلن آتیه ساز پارس

صنـــایع پلی اتیــلن آتیـه ساز پارس در سال ۱۳۸۵ در دیاراســــتوار قامتان سرافراز خوزستان کار خود را به همـــــراه گروهی از متخصصـین صنعت پلیمر و مدیران با تجربه آغاز نمود. این مجموعه در طول این چند سال فعـــــالیت خود، با فـــــراز و نشــــیب های فراوانی رو برو بوده و تجربیات و توانمندی های کسب شده در این مسیر راجزء بزرگترین دارایی های خود می داند و به خود می بالد که در حال حاضر شـرایط بسیار مطلوبی که ثمره تلاش های مجدانه تمامی عوامل خود بوده قرار دارد.

 

محصولات شرکت

 
 

آخرین اخبار شرکت