تاریخچه

شرکت آتیه ساز پارس

صنـــایع پلی اتیــلن آتیـه ساز پارس در سال ۱۳۸۵ در دیاراســــتوار قامتان سرافراز خوزستان کار خود را به همـــــراه گروهی از متخصصـین صنعت پلیمر و مدیران با تجربه آغاز نمود. این مجموعه در طول این چند سال فعـــــالیت خود، با فـــــراز و نشــــیب های فراوانی رو برو بوده و تجربیات و توانمندی های کسب شده در این مسیر راجزء بزرگترین دارایی های خود می داند و به خود می بالد که در حال حاضر شـرایط بسیار مطلوبی که ثمره تلاش های مجدانه تمامی عوامل خود بوده قرار دارد.
مدیران مجمــوعه آتیه ساز پارس بر این باورند که بزرگترین سرمایه ها ، مجموعه مشتریان و مصـــرف کنندگان محصولات تولیدی می باشند.چرا که انتخاب مشتری ، یعنی رضایت از کل زنجـــــیره ی کمپانی ، زمانی که مورد انتخاب مشتری چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهـای خارجی حضور داریم. این بزرگترین افتخار برای مجموعه بوده و همواره در تلاش است تا این مهم ، پایدار و در تمامی سطوح سازمان نهادینه باشد.