روش نصب و راه اندازی

سطح زیرین مخزن باید کاملاً صاف، مسطح و بزرگتر از خود مخزن باشد از قرار دادن مخزن روی سطح شیبدار و ناهموار خودداری شود اتصالات ورودی و خروجی در محل پیش بینی شده روی مخزن نصب گردد از مجاورت با اشیاء نوک تیز و آتش و حرارت جلوگیری شود از قرار دادن مخزن توسط اشیاء سخت اکیداً خودداری شود.